Spływy kajakowe Brdą

Internetowy sklep sportowy

Regulamin

 

 Email

 

   
    Regulamin: Regulamin KajakoweWyprawy.pl
    
    
1. SPRZĘT  będący  przedmiotem wypożyczenia jest własnością firmy KAJAKOWE WYPRAWY.PL  zwanej dalej wypożyczalnią. 

2. KLIENTEM inaczej ORGANIZATOREM SPŁYWU może być każda dorosła osoba, która zaakceptuje regulamin KajakoweWyprawy.pl

3. Udostępnienie danych osobowych oraz zgody na sfotografowanie i zachowanie fotografii Klienta następuje przez podpisanie DOKUMENTU wypożyczenia(przechowywanie danych zgodnie z RODO).

4. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera umowę z KajakoweWyprawy.pl  zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

5. KajakoweWyprawy.pl oddaje do dyspozycji Klienta sprawny, renomowany i specjalnie przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnił oczekiwania Klienta w tym zakresie.

6. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

7. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami lub wpłaci kaucję ustaloną przez KajakoweWyprawy.pl                                           

8. KajakoweWyprawy.pl może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę zabezpieczenia, może też zaproponować inną.

9. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w  miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie).

10. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.

11. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

12. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia.

13. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i  zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

14. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

15. Klient nie powinien dokonywać żadnych napraw sprzętu.

16. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

17. KajakoweWyprawy.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

18. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. 

19. Opłaty za wypożyczenie sprzętu, wysokość kaucji oraz opłata za dostarczenie i odbiór sprzętu ustalone są w cenniku.

20. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza dodatkową opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.

21. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczalni wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu. Cennik sprzętu ustalony jest zgodnie z aktualnymi danymi ze sklepu gokajak.com (koszt sprzętu+przesyłka)

22. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo . Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W  przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji KajakoweWyprawy.pl to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.                                                                                           

23. Wypożyczalnia nie odpowiada za wybór miejsca i trasy spływu oraz zdarzenia losowe podczas spływu. Za Bezpieczeństwo, oceną ryzyka i ew. następstwa np: uszczerbek na zdrowiu, zniszczenie utrata sprzętu osobistego uczestników podczas użytkowania kajaków ,również za inne straty wynikłe w wyniku korzystania z kajaków, wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 

24. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu.

24. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Chojnicach.

25. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.
      
   
    KAJAKOWE WYPRAWY.PL 


            

Prosimy o kontakt e-mailem
    info@kajakowewyprawy.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
   


    
     

 

WSTECZ